Atelier Francois webshop

loading

Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied, algemene verplichtingen van de besteller, wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Voor alle tegenwoordige en toekomstige bestellingen van u (hierna ook te noemen 'besteller') gelden uitsluitende deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen 'AV') van Atelier Francois, eigendom van firma (Carmans e&l nv), ondernemingsnummer BE (0454207448) (hierna ook te noemen 'wij').
 2. Alle informatie die u tijdens het bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Uw wachtwoord mag u niet aan derden doorgeven, u moet het veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren, en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijv. elke onrechtmatige bestelling met uw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draagt u verantwoordelijkheid conform wettelijke bepalingen.
 3. Wij behouden ons het recht voor deze AV met toekomstige werking na de volgende ontwikkelingen te wijzigen. Van deze voorgenomen wijzigingen zullen wij u van tevoren op de hoogte stellen en u wijzen op uw recht hiertegen in beroep te gaan. De wijzigingen gelden als geaccepteerd wanneer u niet binnen twee maanden na het wijzigingsbericht protest aantekent of wanneer U, na ontvangst van het wijzigingsbericht verder gebruik maakt van de website www.atelierfrancois.shop. Als u tegen de wijziging protesteert, behouden wij ons het recht voor, bij verandering in aanbodsvarianten met onbepaalde looptijd, resp. van leveringen, op te zeggen.

CONTRACTOPZEGGING; NIET-BINDENDE INFORMATIE, AFGIFTE HOEVEELHEDEN EN -RESTRICTIES

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. De afbeeldingen van vers vlees zijn genomen van een welbepaald individueel dier. Het spreekt vanzelf dat het vlees van andere individuele dieren iets kan afwijken van de getoonde afbeelding. Dit beschouwen we als absoluut normaal
 2. Een geldig koopcontract tussen Atelier Francois en de besteller wordt door de aanname van een offerte van de besteller door Atelier Francois als volgt afgesloten. De besteller kan, door het door Atelier Francois beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in te vullen en te bevestigen, een bindende offerte indienen. Atelier Francois kan deze offerte aannemen door de bestelde producten toe te zenden. Tot op dit moment kan Atelier Francois op elk moment zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren. Wij zullen de ontvangst van uw bestelling onverwijld elektronisch bevestigen. Deze ontvangstbevestiging betekent niet automatisch een bindende aanname van de bestelling.
 3. Ons aanbod richt zich op de eindverbruikers in de Benelux en de bestelde producten, resp. de bestelde cadeaubon(nen), zijn niet bestemd voor doorverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.
 4. De inhoud van deze website, met inbegrip van logo's, de lay-out, de iconen, afbeeldingen, foto's, filmbeelden, audioclips, berekeningen, plannen, digitale downloads en software, is en blijft onze uitsluitende eigendom.

Herroepingsrecht

Algemeen herroepingsrecht

Onverminderd de uitzonderingen opgelijst in art. 3.2, kan de Consument de aankoop van het Product herroepen binnen de 14 kalenderdagen. Voor goederen begint deze termijn te lopen de dag na de levering aan de Consument. Voor diensten daarentegen vanaf de dag na het afsluiten van de Overeenkomst. De Consument is voor deze herroeping noch de betaling van een boete, noch de opgave van motief verschuldigd. Om rechtsgeldig zijn herroepingsrecht uit te oefenen dient de Consument de Verkoper per aangetekende post of via e-mail aan info@atelierfrancois.shop mee te delen dat hij afziet van de aankoop. De Verkoper heeft steeds het recht om deze herroeping te weigeren indien bij de terugzending ervan blijkt dat het Product sporen van schade, gebruik óf van slijtage vertoont. In elk geval dienen naast het Product ook alle meegezonden documentatie, en verpakkingsmateriaal te worden gevoegd bij de terugzending. De kosten en het risico verbonden aan het terugzenden van het Product zijn ten laste van de Consument. De adresgegevens van het depot, waarnaar de Consument bij een eventuele herroeping het product dient terug te zenden zijn: Nijverheidspark 42A 3580 Beringen, België. Bij het uitoefenen van dit herroepingsrecht zal de Verkoper aan de Consument binnen de 30 dagen na de ontvangst van de herroeping én de teruggave van het Product, het aankoopbedrag van het geretourneerde goed of dienst terugbetalen onder aftrek van de eventuele gemaakte kosten (o.m. transport, eventuele cadeauverpakking, verzekering, aanvullende diensten, enz..).

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Voor de volgende Producten beschikt de Consument niet over een herroepingsrecht:

 • van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn uit art. 1;
 • Producten die volgens de specificaties van de Consument zijn vervaardigd, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn
 • Producten die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, die verzegeld zijn en niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, in het bijzonder doch niet beperkt tot verzorgings- en hygiënische producten alsook levensmiddelen.
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid, in het bijzonder doch niet beperkt tot de op de website verkochte levens- en voedingsmiddelen;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • dagbladen, tijdschriften en magazines

VERZENDING; BEZORGINGSVOORWAARDEN; VOORBEHOUD VAN EIGENDOMSRECHT; OVERDRACHTSRISICO.

 1. Wij behouden ons het recht voor pas na betaling van 100% van het totaalbedrag bij gebruikers te bezorgen. Beroepen op eerdere leveringen kan niet.
 2. Wij bezorgen overal in de Benelux. Als de koopovereenkomst een cadeaubon betreft, wordt die via e-mail bezorgd. Deze zal een code bevatten die slechts éénmalig door de begunstigde kan gebruikt worden. Atelier Francois is niet verantwoordelijk voor frauduleus gebruik van deze code door derde personen. De begunstigde van deze code dient er dus discreet mee om te gaan en derden niet de mogelijkheid bieden deze code te vernemen.
 3. Wij bezorgen op het adres dat u in uw klantenaccount , of bij Uw bestelling op onze website als bezorgadres heeft opgegeven.
 4. U bent verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.
 5. Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren. De verantwoordelijkheid van Atelier Francois inzake wettelijke bewaartemperatuur en bijgevolg ook de versheid van de goederen stopt op het moment van de eerste aanbieding.
 6. Indien tevens de levering bij de buren niet lukt zal de transporteur de goederen terug meenemen en een dag later terug aanbieden. Zoals gezegd is Atelier Francois niet meer verantwoordelijk voor de bewaartemperatuur maar men mag er redelijkerwijs van uitgaan dat de goederen veilig consumeerbaar zijn, echter minder geschikt om langere tijd te bewaren.
 7. Het vlees is speciaal verpakt in isolatieverpakking voor transport. In de verpakking worden koelelementen toegevoegd zodat het vlees uitstekend gekoeld is tijdens transport. Door deze speciaal ontwikkelde koelverpakkingen heeft het pakket geen gekoeld transport nodig. Wij versturen het vlees gevacumeerd. Daardoor is de hygiëne en veiligheid tijdens transport gewaarborgd. De combinatie isolatie en koeling zorgt ervoor dat het vlees in uitstekende conditie blijft tijdens het transport.

PRIJZEN ; GELDIGHEID; BETALING; AFREKENING; TERUGHOUDING, GEWICHTSGARANTIE

 1. Prijzen zijn inclusief BTW.
 2. De vorderingen van Atelier Francois zijn, behalve bij een wettelijk herroepingsrecht, per direct geldig.
 3. Voor betaling kunt u alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen.
 4. U heeft alleen recht op compensatie als uw tegenclaims rechtsgeldig verklaard of door ons onbestreden zijn. Voor het uitoefenen van terughoudingsrecht bent u alleen in zoverre bevoegd als uw tegenclaim op dezelfde contractuele relatie betrekking heeft.
 5. Alle meegedeelde gewichten op de website van Atelier Francois zijn circagewichten die een betaling op voorhand dienen mogelijk te maken. Atelier Francois garandeert echter dat het effectieve gewicht nooit minder dan 95% van het circagewicht zal bedragen. Indien het reële gewicht meer dan het circagewicht blijkt, dan hoeft de klant NIET bij te betalen. Het TOTALE gewicht van Uw bestelling wordt nagewogen. Indien dit gewicht minder zou bedragen dan 95% van het aangekondigde circagewicht voorziet Atelier Francois een terugbetaling.
 6. De berekening zal als volgt gebeuren: (aangekondigd circagewicht – reëel gewicht) X de gemiddelde kiloprijs van de gekochte goederen.) = elektronische terugbetaling

PRIVACYBELEID

 1. Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de consument. Om de consument te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.
 2. De persoonlijke gegevens en informatie worden behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De persoonsgegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden en niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt.

TOEPASSELIJK RECHT, AANVULLENDE VOORWAARDEN, REGELGEVING VOOR ONDOELTREFFENDE RESP. ONUITVOERBARE REGELINGEN

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ingeval van geschil is de rechtbank van Hasselt bevoegd..
 2. Er zijn geen aanvullende voorwaarden.
 3. Mocht een regeling in het afgesloten contract ondoeltreffend of onuitvoerbaar zijn of worden, dan blijft de rest van het contract geldig. Op de plek van de ondoeltreffende, resp. onuitvoerbare regeling gaat de wettelijke regeling in zijn werk.
Winkelmandje